RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
  w Wodzieradach, Kwiatkowice- Kolonia 4a, 98-105 Wodzierady, zwana dalej zwana Administratorem.
 2. Inspektorem Ochrony Danych  jest Pan Piotr Wojtowicz, e-mail: iod@wodzierady.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Administratora.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności w oparciu o następujące podstawy prawne:

a)      Art. 6 ust. 1 lit. a, tj. zgoda osoby której dane dotyczą na ich przetwarzanie,

b)      Art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z Ustawą z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej tj. przetwarzanie jest niezbędne  do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 1. Okres przechowywania danych osobowych regulują przepisy powszechnie obowiązujące i uzależniony jest od celu ich przetwarzania.  
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie przekazanie może skutkować ograniczeniem możliwości realizowania przez Administratora zadań statutowych.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne.
 4. Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. W zakresie, w jakim wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie ma  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.